top of page

Privacy document

 

Voor een goede begeleiding/behandeling is het noodzakelijk dat ik als je begeleider/therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over mogelijke uitgevoerde onderzoeken, diagnoses en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de begeleiding/behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na je expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

• zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens,

• ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens.

Als je begeleider/therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit je dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de begeleiding/behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen als dat nodig is en met je expliciete toestemming.

• Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

• Een paar gegevens uit je dossier gebruik ik voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen.

 

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 15 jaar bewaard.

 

 

Privacy op de zorgnota voor de zorgverzekeraar

 

Op de zorgnota die je ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota eventueel kan declareren bij je zorgverzekeraar.

  • je naam, adres en woonplaats

  • je geboortedatum

  • de datum van de sessie

  • een korte omschrijving van de sessie, zoals bijvoorbeeld natuurgeneeskunde massagetherapie, conform de prestatiecode zoals de zorgverzekeraars deze hebben opgesteld

  • de kosten van de sessie.

 

Op de overeenkomst die we bij de start van de begeleiding/behandeling afspreken, verklaar je als cliënt dit privacy-document gelezen te hebben en hiermee in te stemmen.

bottom of page